emir0

Emir Bašić, rođen 27.07.1982. godine, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Po završetku fakulteta, započeo je svoju karijeru kao pripravnik u Pravnom odjelu u Sudu BiH od 13.10.2008. do 13.10.2010. godine, gdje se bavio izradom presuda i rješenja o određivanju pritvora, kontrolom pritvora, kao i analizom presuda. Nakon pripravničkog staža, od 18.10.2010. do 29.02.2012. godine, radio je na poziciji stručnog saradnika u Odjelu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga u Ministarstvu sigurnosti BiH, gdje je bio odgovoran za izradu planova suzbijanja opojnih droga i uništavanja opojnih droga.

Poslije toga, od 01.03.2012. do 30.06.2014. godine, obavljao je dužnost savjetnika - šefa kabineta zamjenika ministra u Ministarstvu civilnih poslova u BiH, gdje je bio odgovoran za organizaciju rada kabineta i pripremu materijala za sjednice Vijeća ministara BiH. U razdoblju od 01.07.2014. do 31.01.2019. godine radio je kao stručni savjetnik za koordinaciju tijela za borbu protiv korupcije u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Tokom tog razdoblja bio je angažovan na izradi Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, te organizaciji obuka i rad na koruptivnim predmetima, kao i na zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Od 01.02.2019. godine pa nadalje, kontinuirano obavlja dužnost pomoćnika direktora u Sektoru za internu kontrolu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. Na poziciju v.d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom imenovan je 02.08.2023. godine.

Emir Bašić posjeduje značajno iskustvo u upravljanju međunarodnih i domaćih projekata, stekao je edukaciju u United States Defense Institute of International Legal Studies i International Law Enforcement Academy u Mađarskoj, te je prošao kroz različite programe obuke u Bosni i Hercegovini.Također je vanredni predavač na temu "Borba protiv korupcije i zaštita prijavitelja korupcije" na ADSFBiH i ADSBIH. Ovaj doprinos edukacijama svjedoči o njegovom angažmanu u promicanju integriteta i suzbijanju korupcije na različitim razinama.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emir Bašić, born on July 27, 1982, graduated from the Faculty of Law at the University of Sarajevo in 2008. Following his graduation, he began his career as an intern in the Legal Department at the Court of Bosnia and Herzegovina from October 13, 2008, to October 13, 2010, focusing on drafting judgments, detention orders, detention monitoring, and judgment analysis. After his internship, from October 18, 2010, to February 29, 2012, he worked as a specialist associate in the Department for Combating Drug Abuse at the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina, where he was responsible for developing drug abuse prevention plans and drug destruction.

Subsequently, from March 1, 2012, to June 30, 2014, he served as an advisor and chief of staff to the Deputy Minister at the Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina, overseeing cabinet organization and preparing materials for the Council of Ministers meetings. From July 1, 2014, to January 31, 2019, he worked as a specialist advisor for coordinating anti-corruption bodies at the Agency for the Prevention of Corruption and Coordination of Anti-Corruption Activities, contributing to the development of anti-corruption strategies and action plans, conducting training sessions, handling corruption cases, and protecting whistleblowers.

Since February 1, 2019, he has continuously served as the Assistant Director in the Internal Control Sector of the Cantonal Administration for Inspection Affairs of the Sarajevo Canton. He was appointed as the Interim Director of the Seized Property Management Agency of the Federation od Bosnia and Herzegovina on August 2, 2023.

Emir Bašić possesses significant experience in managing international and national projects, receiving training from the United States Defense Institute of International Legal Studies and the International Law Enforcement Academy in Hungary, and participating in various training programs in Bosnia and Herzegovina. He is also an adjunct lecturer on "Combatting Corruption and Protecting Whistleblowers" at the Academy for Judges and Prosecutors of Bosnia and Herzegovina and the Academy for Diplomatic and Security Studies of Bosnia and Herzegovina. His contributions to education demonstrate his commitment to promoting integrity and combating corruption at various levels.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo

telefon: +387 33 407 350

fax: +387 33 210 532

info@fazuoi.gov.ba

Sva prava pridržana - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Design and development SIK computers

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više