Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je samostalna federalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica, osnovana
Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 71/14) 

v.d. direktor Agencije: Emir Bašić 

Organizacijska struktura

 • Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom, pomoćnik direktora: Kenan Đozo
 • Sektor za planiranje, informisanje i edukaciju, pomoćnica direktora: Hanadi Karić
 • Sektor za pravne, kadrovske poslove i analizu, pomoćnik direktora: Benaris Čosić
 • Sektor za materijalno - finansijske i opće poslove, stručni savjetnik: Ferid Begić

Agencija je nadležna za:

 1. upravljanje privremeno oduzetom i oduzetom imovinom po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i drugih zakona;
 2. provođenje analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 3. stručnu edukaciju iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 4. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom.

Agencija u provođenju svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 • skladišti, čuva, prodaje, vrši najam imovine oduzete na osnovu Zakona. Ako za to postoji opravdana potreba, ovu imovinu Agencija može povjeriti na čuvanje drugoj instituciji o čemu se zaključuje poseban ugovor;
 • vrši stručnu procjenu vrijednosti privremeno oduzete i oduzete imovine po odredbama ovog i drugih zakona;
 • vodi evidecije o imovini kojom raspolaže i upravlja, sudskim postupcima u kojima se odlučuje o takvoj imovini;
 • prikuplja od nadležnih institucija podatke, statističke izvještaje i druge informacije iz pravomoćno okončanih postupaka za oduzimanje imovinske koristi u skladu sa Zakonom, sa ciljem obrade i analize tih podataka i informacija, uočavanja trendova u vršenju krivičnih djela iz kojih se pribavlja imovinska korist;
 • prikuplja informacije iz sudskih registara, porezne uprave, registra vrijednosnih papira i drugih javnih registara koji se tiču vlasništva nad imovinom;
 • vrši analize i procjene rizika sa ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja krivičnih djela;
 • objavljuje redovne i godišnje izvještaje o stanju u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te ih dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije);
 • obavještava Vladu Federacije i Parlament Federacije o rezultatima analiza u području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 • inicira i daje preporuke za unapređenje pravnih propisa u oblasti provođenja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 • sačinjava prijedlog Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za njeno izvršenje te ih upućuje Vladi Federacije i Parlamentu Federacije na usvajanje;
 • koordinira i prati provođenje Strategije i Akcionog plana, te daje mišljenja i preporuke za njihovo efikasnije provođenje;
 • u saradnji sa drugim nadležnim institucijama učestvuje u obuci državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

org struktura

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo

telefon: +387 33 407 350

fax: +387 33 210 532

info@fazuoi.gov.ba

Sva prava pridržana - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Design and development SIK computers

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više