Novosti

Novosti /November 14, 2023

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije uskoro donosi prvu Strategiju za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i Akcioni plan za njeno izvršenje

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u saradnji s United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) od 13 – 14.11.2023. godine, organizovala posljednji sastanak Radne grupe za izradu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za njeno izvršenje 2024 – 2028. godine. 

Oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom zahtijeva uključivanje i angažman većeg broja nadležnih institucija i šire društvene zajednice, kao i multisektorski pristup u rješavanju ključnih problema u ovoj oblasti. Stoga su u ovaj proces bili uključeni i predstavnici pravosudne zajednice, predstavnici policijskih agencija na svim nivoima vlasti, kao i predstavnici akademske zajednice, te drugih organa i institucija koji postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tokom dvodnevnog sastanka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na izradi prijedloga Strategije, te je prezentiran Akcioni plan sa predviđenim aktivnostima, nadležnim institucijama i vremenskim okvirom za realizaciju. Učesnici Radnog sastanka su predstavili izazove sa kojima se suočavaju institucije koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te prepoznali prioritetne i ključne procese za definisanje nadležnosti i odgovornosti koje su potrebne u procesu izrade Strategije i Akcionog plana.

Strategija i Akcioni plan sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve, koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji BiH i bit će usklađeni s međunarodnim standardima, te obavezama iz ratificiranih konvencija s domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim, domaćim i međunarodnim praksama.

Osnovni cilj Strategije je da se osigura efikasno i sprovodivo oduzimanje i upravljanje imovinskom koristi stečenom krivičnim djelom u Federaciji BiH kroz jačanje normativnih i institucionalnih kapaciteta svih učesnika u tom procesu u svrhu ostvarenja rezultata zasnovanih na principu da niko ne može zadržati imovinsku korist stečenu krivičnim djelom.

Donošenje i implementacija Strategije i Akcionog plana je od najšireg značaja za sve građane Bosne i Hercegovine i važan je korak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali i odraz jasne opredjeljenosti Bosne i Hercegovine da u najvećoj mogućoj mjeri da doprinos u borbi protiv ovog globalnog problema, kazao je Koen Marquering, šef Sekretarijata Mape puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih financijskih tokova.

Emir Bašić v. d. direktor Agencije, je naglasio kako samo saradnja između svih ključnih aktera, odnosno pravosudnih institucija i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom predstavljaju ključ uspješnog razvoja pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima i predstavlja važan doprinos napretku u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što ujedno predstavlja opredjeljenost i posvećenost Vlade Federacije BiH za dosljednu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Nakon njenog usvajanja, prva Strategija za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Bosni i Hercegovini će predstavljati važan instrument koji će nadležni organi u Bosni i Hercegovini koristiti za unapređenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te dajemo punu podršku implementaciji ovog izuzetno važnog dokumenta, kazao je Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.