Saopštenja

Saopštenja /June 22, 2022

Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom najavio nova rješenja u borbi protiv kriminala, fokus na oduzimanje ilegalno stečene imovine

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uz podršku UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, na Igmanu je 20. i 21.06.2022. godine, organizovala dva okrugla stola o izazovima kod oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH i izradi prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za njeno izvršenje, koji su okupili predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice.

Tokom dvodnevnog skupa razgovarano je o zakonskoj regulativi i poboljšanju iste, oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom sa aspekta međunarodne pravne pomoći, kao i o međunarodnim standardima u oduzimanju imovinske koristi. Učesnicima je predstavljen tok postupka od prijema krivične prijave do upućivanja optužnice na potvrđivanje, put od osnova sumnje do osnovane sumnje, uloga branioca u krivičnom postupku sa aspekta finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i financijske istrage u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Poseban akcenat je stavljen na izradu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za njeno izvršenje, koji će kao dokument predstaviti jedinstvene politike u oblasti oduzimanja i upravljanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Strategija i Akcioni plan sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve, koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji Bosne i Hercegovine i isti će biti usklađeni sa međunarodnim standardima, obavezama iz ratificiranih konvencija sa domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim, domaćim i međunarodnim praksama.
Osim predstavnika UNODC-a, navedenim aktivnostima prisustvovala je i Delegacija EU, Misija OSCE-a u BiH i GIZ ured Bosne i Hercegevine, koji su kao predstavnici međunarodnih institucija pružili punu podršku aktivnostima koje provodi Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

Okrugli stolovi su organizovani u okviru Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu 2020-2023 „Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine” koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, te je nastavak aktivnosti Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom koje će provoditi radi edukacije državnih i policijskih službenika, te nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti, a u okviru dogovorene Aktive Mape puta oporavka za Bosnu i Hercegovinu.