Novosti

Novosti /June 10, 2021

JAVNI OGLAS

                                                  J A V N I   O G L A S
 
        za prijem 1 (jednog ) namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
SEKTOR ZA  PRAVNE, KADROVSKE, OPĆE I MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE
 
1.   Viši referent-tehnički sekretar
Opis poslova:
• obavlja tehničke poslove za potrebe direktora,
• uspostavlja telefonske veze, 
• prima i otprema putem telefaxa službena akta, dokumente i druge pisane materijale,
• vrši prepis rukopisa i računarsku obradu materijala, 
• osigurava umnožavanje materijala,
• priprema protokolarne čestitke i druga protokolarna pisma u povodu raznih događanja, praznika i značajnih datuma ,
• vodi evidenciju o službenim adresama institucija sa kojima Agencija ostvaruje saradnju,
• priprema podneske stranaka upućene direktoru Agencije i daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvatrivanje određenih prava, 
• priprema dnevni, sedmični i mjesečni plan obaveza direktora Agencije, 
• učestvuje u poslovima koji se odnose na protokolarne obaveze direktora Agencije, 
• evidentira zahtjeve za prijem stranaka, vrši prijem i upućivanje stranaka, 
• organizira i zakazuje poslovne sastanke direktora Agencije i sekretara Agencije i obezbjeđuje tehničke uvjete za održavanje službenih sastanaka 
• obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
 
Uvjeti za vršenje poslova radnog mjesta:
 
 
SSS, gimnazija, birotehnička ili upravana škola, položen stručni ispit za namještenika, najmanje deset mjeseci radnog staža i poznavanje rada na računaru, broj izvršilaca 1 (jedan)
 
Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti slijedeća dokumenta( orginal ili ovjerene kopije):
 
1. Svojeročuno potpisana pisana prijava na Interni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima (adresom stanovanja i brojem telefona) i sa tačno navedenom dokumentacijom koju kandidat prilaže na Javni oglas,
2. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Svjedočanstvo ili diploma o završenoj školi,
5. Dokaz o radnom stažu u struci,
6. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika u organima državne službe,
7. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
8. Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine,
9. Izjava da osoba u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
 Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.
 
Javni  oglas ostaje otvoren 15 (deset) dana od dana objavljivanja.
Prijave na  Javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti putem pisarnice Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom ili putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom:
 
FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
Ul. Put života broj 2, 71 000 Sarajevo
Sa naznakom: “za Javni oglas - ne otvarati”
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
 
 
 
 
                                                                                                   D I R E K T O R
 
                                                                                               doc.dr.sci. Vinko Jakić