O Agenciji

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je samostalna federalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica, osnovana Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 71/14)


Direktor Agencije: Emir Bašić


Organizacijska struktura
Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom
Sektor za analizu, planiranje i informisanje, pomoćnica direktora: Hanadi Karić
Sektor za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske poslove: pomoćnik direktora: Benaris Čosić

Agencija je nadležna za:
 
a. upravljanje privremeno oduzetom i oduzetom imovinom po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom  („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugih zakona;
 
b. provođenje analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 
c. stručnu edukaciju iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 
d. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom.

 
Agencija u provođenju svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:
 
a. skladišti, čuva, prodaje, vrši najam imovine oduzete na osnovu Zakona. Ako za to postoji opravdana potreba, ovu imovinu Agencija može povjeriti na čuvanje drugoj instituciji o čemu se zaključuje poseban ugovor;
 
b. vrši stručnu procjenu vrijednosti privremeno oduzete i oduzete imovine po odredbama ovog i drugih zakona;
 
c. vodi evidecije o imovini kojom raspolaže i upravlja, sudskim postupcima u kojima se odlučuje o takvoj imovini;
 
d. prikuplja od nadležnih institucija podatke, statističke izvještaje i druge informacije iz pravomoćno okončanih postupaka za oduzimanje imovinske koristi u skladu sa Zakonom, sa ciljem obrade i analize tih podataka i informacija, uočavanja trendova u vršenju krivičnih djela iz kojih se pribavlja imovinska korist;
 
e. prikuplja informacije iz sudskih registara, porezne uprave, registra vrijednosnih papira i drugih javnih registara koji se tiču vlasništva nad imovinom;
 
f. vrši analize i procjene rizika sa ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja krivičnih djela;
 
g. objavljuje redovne i godišnje izvještaje o stanju u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te ih dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije);
 
h. obavještava Vladu Federacije i Parlament Federacije o rezultatima analiza u području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 
i. inicira i daje preporuke za unapređenje pravnih propisa u oblasti provođenja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 
j. sačinjava prijedlog Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za njeno izvršenje te ih upućuje Vladi Federacije i Parlamentu Federacije na usvajanje;
 
k.  koordinira i prati provođenje Strategije i Akcionog plana, te daje mišljenja i preporuke za njihovo efikasnije provođenje;
 
l.  u saradnji sa drugim nadležnim institucijama učestvuje u obuci državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.