Organizacija

Pročitaj više

1. Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom

U Sektoru za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom vrše se poslovi koji se odnose na:

 • provođenje postupka preuzimanja oduzete imovine,
 • sačinjavanje zapisnika o postupku preuzimanja oduzete imovine,
 • provođenje postupaka procjene vrijednosti privremeno i trajno oduzete imovine,
 • vođenje odgovarajućih evidencija o oduzetoj imovini i pratećoj dokumentaciji,
 • prikupljanje podataka i informacija iz sudskih registara, porezne uprave, registra vrijednosnih papira i drugih javnih registara koji se tiču vlasništva nad imovinom;
 • skladištenje u skladu sa prirodom i namjenom oduzete imovine,
 • obezbjeđivanje svih potrebnih uvjeta za zaštitu i očuvanje vrijednosti oduzete imovine,
 • staranje o zaštiti interesa vlasnika imovine, savjesnih držalaca i lica kojima je u skladu sa Zakonom oduzeta imovina,
 • sprovođenje postupaka ustupanja oduzetih predmeta od kulturne, historijske, umjetničke i naučne vrijednosti na čuvanje ili korištenje specijaliziranim institucijama,
 • provođenje postupaka prenosa prava upravljanja stručnim licima nad dionicama, vrijednosnim papirima, udjelima u fondovima, udjelima ili poslovnim udjelima na treće fizičko ili pravno lice na osnovu ugovora,
 • provođenje postupaka davanja u najam ili zakup oduzete imovine,
 • provođenje postupaka prodaje i uništenja oduzete imovine,
 • ostvarivanje službene saradnje sa nadležnim sudovima koji su donijeli odluku o oduzimanju imovine kao i nadležnim državnim organima koji su obavezni pružiti pomoć Agenciji u njenom radu u skladu sa Zakonom,
 • iniciranje i davanje preporuka za unapređenje pravnih propisa iz nadležnosti Sektora,
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora.

Pročitaj više

2. Sektor za analizu, planiranje i informisanje

U Sektoru za analizu, planiranje i informisanje vrše se poslovi koji se odnose na:
 • prikupljanje, obradu i formiranje baza podataka i drugih informacija iz odluka nadležnih sudova u Federaciji BiH po kojima postupa Agencija;
 • prikupljanje podataka, statističkih izvješaja i drugih informacija od nadležnih institucija o postupcima u kojima je oduzeta imovina s ciljem obrade i analize tih podataka i informacija;
 • rad na razvoju aplikacija i baza podataka, te utvrđivanju oblika ulaznih i izlaznih informacija potrebnih za izradu analitičkih i statističkih izvještaja;
 • izrada izvještaja, informacija, procjena i studija u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine u Federaciji BiH te dostavljanje istih nadležnim organima; 
 • provođenje stručnih istraživanja i sačinjavanje kompleksne analize, studijsko-analitičkih materijala, tematskih informacija, statističkih prikaza i izvještaja o područjima rada iz nadležnosti Agencije koji služe kao osnova za planiranje i programiranje rada;
 • izrada i praćenje provedbe strateških i operativnih ciljeva Agencije;
 • učestvovanje u izradi prijedloga Strategije i Akcionog plana za njeno izvršenje;
 • koordiniranje i praćenje provođenja Strategije i Akcionog plana, te davanje mišljenja i preporuka za njihovo efikasnije provođenje;
 • sačinjavanje procjene rizika sa ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja krivičnih djela;
 • pružanje podrške nadležnim državnim organima u provođenju poslova međunarodne saradnje iz domena upravljanja oduzetom imovinom nezakonito stečenom krivičnim djelom, kao i poslova koji se odnose na implementaciju, koordinaciju i praćenje međunarodnih projekata i aktivnosti, te programiranja i provođenja tehničke pomoći EU i drugih međunarodnih organizacija, 
 • obavljanje poslova koji su u vezi sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama,
 • saradnja sa nadležnim organima, službama za informisanje i drugim predstavnicima javnog informisanja;
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora. 

Pročitaj više

3. Sektor za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske poslove

U Sektoru za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske poslove vrše se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje primjene zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi izrada prijedloga pravnih propisa i po potrebi drugih općih akata, uključujući njihove izmjene i dopune, te upućivanje u daljnju proceduru usvajanja,
 • vršenje poslova pružanja stručne pomoći u poslovima vezanim za upravljanje oduzetom imovinom nezakonito stečenom krivičnim djelom,
 • pružanje konsultantske pomoći pri sačinjavanju prijedloga kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu, zakupu, čuvanju, korištenju i održavanju oduzete imovine kao i sačinjavanju prijedloga odluka o prodaji, poklonu, uništenju i drugim modalitetima upravljanja oduzetom imovinom;
 • obavljanje upravnih radnji, te pripremanje pravnih mišljenja iz nadležnosti Agencije,
 • zastupanje Agencije u sudskim i drugim postupcima u kojima se Agencija pojavljuje kao stranka u postupku,
 • kontrola primjene Zakona o zaštiti tajnih podataka,
 • izrada planova kadrovskih potreba Agencije,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • provođenje poslova vezanih za obučavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika iz nadležnosti Agencije;
 • priprema i izdavanje nastavnih i pedagoških materijala za potrebe provođenja stručnih edukacija iz nadležnosti Agencije;
 • provođenje poslova vezanih za izradu finansijskog plana Agencije i planiranje sredstava u budžetu Federacije BiH, te praćenje realizacije finansijskog plana i budžeta, kao i kontrola zakonitosti trošenja sredstava;
 • izrada i praćenje realizacije plana javnih nabavki,
 • popis materijalnih sredstava, sitnog inventara i opreme kojom raspolaže Agencija;
 • izrada finansijskih i drugih izvještaja Agencije iz domena nadležnosti Sektora,
 • upravlja informacionim sistemima i elektronskim bazama podataka iz djelokruga Agencije, instalacija i opsluživanje instaliranih hardverskih i softverskih sistema;
 • vršenje kancelarijskog i arhivskog poslovanja i upotreba službenih vozila,
 • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora.